Google Fonts 中科大镜像源

Google被尽了,360自尽了,中科大的镜像源算是目前比较好用的靠谱的

fonts.useso.com     fonts.lug.ustc.edu.cn
ajax.googleapis.com     ajax.lug.ustc.edu.cn
themes.googleusercontent.com google-themes.lug.ustc.edu.cn
fonts.gstatic.com      fonts-gstatic.lug.ustc.edu.cn

共有 1 条评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注