Suming

Wget:归递拉取资源

Written By

Wget:归递拉取资源
wget -r -p -np -k baidu.com

Suming

不要走到山沟沟里,不要说一堆假大空.. 先想在做,先做再说..

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注